top of page

Правила и условия за използване на сайта

Политика за „бисквитките“ (Cookies) на "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

За да може електронната страница (www.edulab-cn.com) да функционира правилно и да сме в състояние да предоставим най-подходящите продукти и услуги на посетителите ѝ, ние поставяме малки файлове с данни на Вашето устройство, наречени „бисквитки” (cookies). Настоящата политика Ви предоставя информация за вида на тези „бисквитки“, за целите им, за срока им на съхранение, както и за тяхното действие.

 

II. КАКВО Е „БИСКВИТКА“ (COOKIE)

 

Бисквитки са малки файлове с текстово съдържание и уникален номер, които се съхраняват в директорията на браузъра на Вашето устройство. Те се създават, когато използвате Вашия браузър и посетите електронна страница, която използва бисквитки.

 

Бисквитките ни помагат да подобрим Вашето преживяване при използване на страницата www.edulab-cn.com, както и да разберем как потребителите я използват и кои нейни раздели са най-популярни сред тях.

 

Поради малкия обем информация, който съдържат, бисквитките не могат да бъдат използвани за разкриване на Вашата самоличност или на каквито и да било Ваши лични данни.

 

III. КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ НА НАШАТА ЕЛЕКТРОННА СТРАНИЦА

 

1. Необходими бисквитки Тези бисквитки са свързани с правилното функциониране на нашата електронна страница. Те не могат да бъдат деактивирани. Те не събират информация за Вас и няма как да бъдат използвани за маркетингови цели. Без тях зареждането на електронната ни страница е невъзможно, поради което ако не желаете тяхното инсталиране и не сте съгласни с него, няма да можете да ползвате страницата ни.

 

2. Функционални бисквитки Тези бисквитки са свързани с по-добрата работа на електронната ни страница на Вашето устройство. След тяхното инсталиране страницата ни www.edulab-cn.com ще се зарежда по-бързо при повторното ѝ зареждане във Вашия браузър, а всички настойки, които сте направили, за да персонализирате предпочитанията си във връзка със страницата ни, ще се запазят.

 

3. Аналитични бисквитки Тези бисквитки ни помагат да анализираме вкусовете на потребителите на електронната ни страница, техните интереси, да откриваме и отстраняваме грешки, за да подобрим услугите, които предлагаме, както и функционирането на самата страница.

 

4. Маркетингови бисквитки Тези бисквитки ни дават възможност да предлагаме и други (свързани с основните ни) услуги, които могат да представляват интерес за потребителите на електронната ни страница. В зависимост от интереса, който потребителите проявяват към тези услуги, можем да премахваме такива, които не се ползват с популярност, и да предлагаме нови, които са желани и търсени от потребителите.

 

IV. БИСКВИТКИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ НА ВЪНШНИ УСЛУГИ

 

Тези бисквитки се създават от доставчик на услуги, различен от "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД. Тези бисквитки събират или могат да събират данни относно Вашите навици и интереси в интернет и могат да Ви следят и на електронни страници, различни от www.edulab-cn.com. Чрез тях е възможно да се установи кои страници посещавате, в каква последователност и колко време прекарвате на тях.

 

Понастоящем електронната страница на "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД не поддържа такива бисквитки.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Ако имате допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: edulab.cn.bg@gmail.com

Блокиране и изтриване на бисквитките

Ако искате да ограничите бисквитките или да ги блокирате на интернет страницата, можете да го направите като промените настройките на Вашия интернет браузър. Може да блокирате всички бисквитки, да приемете само бисквитки на първата страна или да изтривате всички бисквитки при излизане от браузъра. Повече информация може да получите от помощното меню на браузъра Ви.


Някои от услугите, които школата предоставя на интернет страницата, не могат да функционират при блокиране или изтриване на бисквитките.

Политика за защита на личните данни

 

1. Въведение

 

Настоящата Политика за защита на личните данни на администратора "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД, с ЕИК: 205387784, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ж.к. Осогово, бл. 58, вх. А, ап. 18, представлявано от управителя Бранимир Кирилов Негревски, има за цел да Ви информира какви лични данни се обработват във връзка със служебните, трудовите, облигационните, осигурителните, данъчните и други правоотношения, защо и как се обработват, кога е необходимо да се разкриват на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които субектите на лични данни имат във връзка с обработването на лични данни от "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

2. Определения

 

1) „лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

2) „специални категории лични данни” означава лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице;

 

3) „обработване" означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

4) „профилиране" означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 

5) „псевдонимизация" означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

 

6) „администратор" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

 

7) „обработващ лични данни" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

 

8) „получател" означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

 

9) „субект на данни” е физическото лице, чиито лични данни биват обработвани ат администратора на лични данни;

 

10) „съгласие на субекта на данните" означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени

 

11) „надзорен орган" означава независим публичен орган, създаден от държава членка и отговорен за наблюдението на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

3. Видове лични данни, които се обработват

 

Личните данни, събирани и обработвани от "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД, са:

- собствено, бащино и фамилно имена;

- възраст;

- електронен адрес;

- телефонен номер;

- длъжност (когато е приложимо);

- правни отношения с "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД.

 

4. Цел на обработката

 

Личните данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД обработва личните данни за следните цели: - изпълнението на трудовоправни, осигурителноправни, данъчноправни и други задължения, произтичащи от нормативен акт за "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД;

- изпълнението на договорни задължения на "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД към своите работници или служители, изпълнители, както и към своите клиенти;

- защита на правата на "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД от противоправните действия на лицата, чиито лични данни биват обработвани;

- изпълнение на разпореждане на държавен орган, което по силата на нормативен акт е задължително за "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД;

- за целите на наказателното преследване.

 

Обработката на лични данни не надхвърля периода, необходим за постигането на законните цели. "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД не обработва специални категории лични данни и не извършва профилиране. "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД не взема автоматизирани решения въз основа на обработваните лични данни.

 

Обработката на личните данни на субектите на данни се основава на предварителното им писмено съгласие, което се обективира в декларация по образец, изготвен от администратора на лични данни "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД или чрез попълването на електронна форма на електронната страница на администратора (https://www.edulab-cn.com/), в която субектите на данните доброволно въвеждат личните си данни и ги изпращат на администратора на данните. Преди подписването на декларацията или попълването на електронната форма субектът на данните задължително се запознава с настоящата Политика за защита на данните, която бива предоставена на негово разположение от администратора на хартиен или съответно на електронен носител.

 

5. Получатели на лични данни, пред които са или могат да бъдат разкрити личните данни

 

 "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД предоставя данни на компетентните държавни органи и институции, когато това се изисква от законодателството на страната и в съответствие с определеното в него, както и на трети лица, когато това е необходимо за упражняването на правата на субекта на данните, ако последният предварително е дал своето информирано съгласие, т.е. след като са му били разяснени последиците от това предоставяне.

 

6. Период на съхранение на личните данни

 

"Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД съхранява личните данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани, като срокът е не по-дълъг от три месеца, освен ако нормативен акт предвижда по-дълъг срок. Когато личните данни, които се събират, вече не са необходими за упоменатите цели, "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД ги заличава или ги унищожава по друг надежден начин.

 

7. Права на субектите на данни

 

- право на достъп до данните и информация за целите на обработването. Субектът на данните има право да получи от администратора "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация: целите на обработването; съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или могат да бъдат разкрити личните данни, поспециално получателите в трети държави или международни организации; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни за всяка конкретна цел;

- право да се оттегли съгласието за обработка на личните данни: оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Преди да даде съгласие, субектът на данни бива информиран за това. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му;

- право на коригиране на личните данни. Субектът на данни има право да поиска от администратора "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат допълнени, включително чрез подаването на допълнителна декларация;

- право на изтриване на личните данни. Субектът на данни има правото да поиска от администратора "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните;

- право на ограничаване обработването на лични данни. Субектът на данните има право да изиска от администратора "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следните: точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

- право на преносимост на лични данни. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато: обработването е основано на съгласието на субекта или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин; - право на възражение срещу обработването. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, освен когато задължението за обработване на личните данни произтича от нормативен акт;

- право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни. Когато субектът на данните счита, че неговите права във връзка със защитата на личните данни са накърнени, той има право да сезира Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в шестмесечен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от две години от извършването му.

 

8. Защита на личните данни

 

За осигуряване на адекватна защита на данните "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и най-добрите практики от международните стандарти при съобразяването им с конкретната си дейност. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД използва допълнителни механизми за защита като: защитени с парола електронни регистри, в които се въвеждат и съхраняват за необходимия период личните данни на субектите на данните, и които електронни регистри се съхраняват на онлайн приложение, до което достъп има единствено управителят на дружеството; в заключващ се шкаф, намиращ се на адреса на управление на дружеството–администратор, се съхраняват декларациите-съгласие за обработване на личните данни, които са на хартиен носител; в същия шкаф се съхраняват и всички заявления и други документи, изходящи от субектите на данните, както и копия от изходящите от администратора документи към тях, а също така и предписанията, разпорежданията и други актове, издадени от държавни органи във връзка със защитата на личните данни.

 

Тъй като администраторът "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД не извършва нито една от дейностите предвидени в чл. 35, пар. 3 от Регламент 679/2016 г. (систематична и подробна оценка на личните аспекти по отношение на физически лица, която се базира на автоматично обработване, включително профилиране, и служи за основа на решения, които имат правни последици за физическото лице или по подобен начин сериозно засягат физическото лице; мащабно обработване на специални категории данни; или систематично мащабно наблюдение на публично достъпна зона), то не се изисква извършването на оценката на въздействието върху защитата на данните.

 

9. Актуализиране на политиката

 

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменения в нормативната уредба на ниво Европейско право или национално право, както и вследствие на задължителни предписания, дадени от компетентния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни). За всяка промяна субектът на данните ще бъде уведомяван посредством електронно съобщение, изпратено на посочения от него електронен адрес. В случай че такъв не е посочен, съобщението ще бъде изпратено по пощата на посочения адрес за контакти, а при липсата и на такъв – съобщаването ще бъде извършено устно по телефона.

 

10. Контакти

Можете да се свържете с "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД по всички въпроси, касаещи защитата на лични данни на: - адрес: гр. Кюстендил, п.к. 2500, ж.к. Осогово, бл. 58, вх. А, ап. 18 - тел. +359 886 14 70 70 - e-mail: edulab.cn.bg@gmail.com

Авторско право

Дизайнът, структурата и съдържанието на този уебсайт са предмет на авторско право като изключителното право за използването им принадлежи на "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (лога), графики и др. от уебсайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки на продукти и услуги, и лога.

На потребителите се забранява да модифицират, копират, публикуват, продават или лицензират някаква част от или цялото съдържание на Интернет страницата, и да го използват за каквато и да е публична или търговска цел освен за тиражиране/популяризиране на информация за продуктите и услугите на "Българо-Китайски център за образование и търговия" ООД

bottom of page